VIJESTI
10.10.2019 u 12:04

JAVNA RASPRAVA BEZ PRIMJEDBI - što se mijenja na području Sustjepana i na Osojniku

Javna rasprava u sklopu javnog izlaganja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnik i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika održana je danas u Velikoj vijećnici. Prezentirane IV. Izmjene i dopune odnose se na tekstualne i grafičke, odnosno kartografske izmjene navedenih Planova. 


komentara  0

-Grad Dubrovnik je pokrenuo IV. Izmjene i dopune  Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i  IV. Izmjene i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika temeljem odluke o izradi, a potom je provedena rasprava. Temeljem izvješća o javnoj raspravi utvrđen je konačni prijedlog Plana te je isti upućen na mišljenje nadležnom Ministarstvu. U međuvremenu su stupile na snagu izmjene i dopune Županijskog prostornog plana, mi smo u izmjenama i dopunama  proveli usklađivanja vezana  za  gospodarenje otpadom, a nadležno Ministarstvo je smatralo kako nije do kraja jasno razgraničena namjena ribarske luke u Sustjepanu pa smo se u dogovoru s njima odlučili na ponavljanje javne rasprave i usklađenje sa Županijskim prostornim planom. Sukladno mišljenu i dogovoru s nadležnima ponovili smo javnu raspravu vezanu uz ove dvije točke. Važno je naglasiti, sukladno Zakonu, kad se javna rasprava ponavlja mogu se davati primjedbe jedino u odnosu na ono što je, s obzirom na prošlu javnu raspravu izmijenjeno - kazala je pročelnica Lončarić.

Barbara Savin, ispred stručnog izrađivača Plana, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko – neretvanske županije, pojasnila je kako su provedbom PPU-a uočena ograničenja u planskim rješenjima u smislu nemogućnosti realizacije planirane ribarske luke u Sustjepanu i TT bloka Osojnik, nedovoljnog broja reciklažnih dvorišta na širem području Grada te neadekvatnih infrastrukturnih prometnih rješenja na području Nuncijate.

Danas prezentirane izmjene odnose se isključivo na izmjene tekstualnog i grafičkog djela plana odnosno kartografskih prikaza koji definiraju korištenje i namjenu površina, infrastrukturnog sustava odnosno prometa, vodno gospodarskog sustava, vodno gospodarskog sustava odvodnje fekalnih voda, njihove obrade, skladištenja i odlaganja, uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora.

Konkretno izmjene i dopuna odnose se na luku otvorenu za javni promet u Sustjepanu u okviru koje je ucrtana granica obuhvata lučkog područja izdvojenog bazena luke otvorene za javni promet Sustjepan – Shell kao infrastrukturno područje na kopnu i moru namijenjeno za  izgradnju ribarske infra i superstrukture za potrebe Lučke uprave Grada Dubrovnika.  U odredbama za provođenje utvrđeni su urbanistički uvjeti za realizaciju planiranih sadržaja u okviru buduće ribarske luke. Također je ucrtano postojeće pretakalište goriva te je oznaka za benzinsku postaju postavljena na točnu lokaciju. Glavni kolektor otpadnih voda planiran je u važećem planu uzduž obale kroz obuhvat ribarske luke Sustjepan te je izmješten u koridor prometnice. Dionica kolektora za otpadne vode – fekalne vode od ribarske luke do crpne stanice Sustjepan ucrtana je kao postojeća sukladno postojećem stanju – kazala je Savin te dodala da su za područje  TT bloka Osojnik ucrtane su točne granice obuhvata prema detaljnoj izmjeri kartografske podloge, nova pristupna cesta TT bloku Osojnik za spoj na  nerazvrstanu cestu Osojnik – Mokošica.

Nakon uvodnog izlaganja otvorena je javna rasprava, no okupljeni građani nisu ima primjedbi.

U 11 sati uslijedio je izlaganja IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.
Planirane izmjene i dopuna odnose se na proširenje i redefiniranje obuhvata područja lučkog bazena luke otvorene za javni promet Sustjepan – Shell za potrebe razvoja ribarske infrastrukture i superstrukture na lokaciji „Shell“ u Sustjepanu . I ove izmjene i dopune odnose se na izmjene tekstualnog dijela Plana kao i kartografskih prikaza.

- U okviru luke otvorene za javni promet Sustjepan ucrtana je stvarna granica obuhvata lučkog područja izdvojenog bazena luke otvorene za javni promet Sustjepan – Shell kao infrastrukturno područje na kopnu i u moru namijenjeno izgradnji ribarske infra i suprastrukture  za potrebe Lučke uprave Grada Dubrovnika. U Odredbama za provođenje utvrđeni su urbanistički uvjeti za realizaciju planiranih sadržaja u okviru buduće ribarske luke - parkirališta, vezovi, glavna građevina, veletržnica, skladišta, hladnjače, uprava, prometnice, operativna obala - pojasnila je Savin.

Unutar obuhvata luke Sustjepan ucrtan je podzemni EKI kabel za spoj ribarske luke na postojeću javnu elektroničku komunikacijsku mrežu sukladno promjenama u sustavu elektroničkih komunikacija. Izvršene su izmjene radi planiranja rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove EKI mreže koja će omogućiti usklađenje s novim tehnologijama i potrebom uvođenja boljih usluga s većim brzinama prijenosa podataka. Postojeći čvor Sustjepan je izmaknut na točnu lokaciju. Temeljem zahtjeva za izradu prostornog plana dopunjen je grafički prikaz Prometna i komunalna infrastrukturna mreža.

Građani nisu imali primjedbi te je javno izlaganje završilo bez rasprave.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 ili e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr

Javni uvid trajat će 10 dana, od 7. do zaključno 16. listopada 2019. godine svaki radni dan od 09.00 do 15.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.


L. PavlovićFiltriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Kolumne 

dubrovniktv.net


facebook  twitter  YouTube  YouTube